Banner: 

Business-ready legal minds

Find a Lawyer

Tim Haynes

Tim Haynes
韩安泰

Partner, Hong Kong SAR

合伙人, 香港特别行政区

D +852 3628 9035

E

Jeremy Lightfoot

Jeremy Lightfoot
赖晋美

Partner, Hong Kong SAR

合伙人, 香港特别行政区

D +852 3628 9016

E

Michael Padarin

Michael Padarin
彭德贤

Partner, Hong Kong SAR

合伙人, 香港特别行政区

D +852 3628 9006

E

Matthew Watson

Matthew Watson
麦德生

Partner, Hong Kong SAR

合伙人,

D +852 3628 9034

E

James Webb

James Webb
湛玮博

Partner, Hong Kong SAR

合伙人, 香港特别行政区

D +852 3628 9000

E

Kimberley Leng

Kimberley Leng
凌碧丽

Counsel, Hong Kong SAR

资深高级律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9029

E

Xia Li

Xia Li
李夏

Counsel, Hong Kong SAR

资深高级律师, 英属维尔京群岛, 开曼群岛, 香港特别行政区

D +852 3628 9009

E

Dhanshuklal Vekaria

Dhanshuklal Vekaria
韦丹桥

Counsel, Hong Kong SAR

资深高级律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9002

E

Tiffy Wan

Tiffy Wan
还晓彤

Counsel, Hong Kong SAR

资深高级律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9021

E

Steven Khong

Steven Khong
孔泓竣

Senior Associate, Hong Kong SAR

高级律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9032

E

Dilys Hung

Dilys Hung
洪旼暄

Legal Manager, Hong Kong SAR

法律经理, 香港特别行政区

D +852 3628 9031

E

Calvin Lee

Calvin Lee
李典昭

Associate, Hong Kong SAR

律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9028

E

Winnie Lo

Winnie Lo
罗咏蓉

Associate, Hong Kong SAR

律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9014

E

Yi Yang

Yi Yang
杨奕

Associate, Hong Kong SAR

律师, 香港特别行政区

D +852 3628 9026

E

Christy Kan

Christy Kan
简颖茵

Paralegal, Hong Kong SAR

律师助理, 香港特别行政区

D +852 3628 9015

E